Skip to main content

Obecné obchodní podmínky


Obchodní společnosti aquina, s.r.o., se sídlem Olomoucká 447, 796 07 Držovice, IČO:
25508636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka
č. 28928

1. Základní ustanovení
1.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti aquina, s.r.o. (dále jen „VOP“) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb /dále jen jako celek „předmět plnění“, nebo jednotlivě „zboží“ nebo „služby“/ společnosti aquina, s.r.o., (dále jen „dodavatel“) k jejím zákazníkům, kteří nejsou spotřebitelé.

Veškeré dodávky předmětu plnění ze strany dodavatele jsou prováděny za podmínek níže uvedených, pokud z každé jednotlivé smlouvy nebo ze „Všeobecných obchodních podmínek internetového prodeje pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli“  nevyplývá jinak. Pokud se obchodní a dodací podmínky zákazníka liší od těchto VOP, použijí se, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodne písemně jinak, tyto VOP. Obchodní a dodací podmínky zákazníka jsou pro dodavatele závazné pouze za předpokladu, že je dodavatel písemně uzná.
1.2. Jakékoli změny smlouvy, VOP, vedlejší ujednání či jiné podmínky si vždy vyžadují písemné potvrzení oprávněnou osobou. 
1.3. Písemným potvrzením objednávky zákazníka ze strany dodavatele, tj. jejím podpisem  oprávněnou osobou, se na zákazníka vztahují tyto VOP  a  dochází k souhlas s těmito VOP ze strany zákazníka. VOP obsahují platná a závazná ustanovení, jimiž se dodavatel a zákazník budou řídit s ohledem na § 1751 občanského zákoníku.  Zákazník potvrzuje souhlas s těmito VOP také při fyzickém vybrání konkrétního zboží přímo v provozovně dodavatele. VOP jsou vyvěšeny v provozovně dodavatele, dále jsou k dispozici na internetu (www.aquina.cz), na požádání je zákazník obdrží poštou či e-mailem.
1.4. V případě jakéhokoli nesouladu mezi obsahem smlouvy a VOP jsou rozhodující podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě.

2. Význam pojmů
Pro účely těchto VOP se použitými pojmy rozumí: 
„Zákazníkem“ je osoba, která v souladu s těmito VOP vystaví dodavateli objednávku a která potvrzením objednávky ze strany dodavatele uzavře tak s dodavatelem smlouvu. Zákazníkem je také osoba, která si fyzicky vybere konkrétní zboží přímo v provozovně dodavatele.

„Plněním“ se rozumí zboží  dodávané a nebo služba poskytovaná dodavatelem v souladu s jeho předmětem podnikání.

„Zbožím“ se rozumí výrobky, které jsou uvedeny v katalogu dodavatele názvem a číselným kódem, jakož i jiné výrobky, které na základě objednávky (poptávky) dodá dodavatel zákazníkovi.

„Službou“ se rozumí: výroba, instalace a oprava strojů; technické poradenství; projektování zařízení, jakož i záruční a pozáruční servis.

„Objednávkou“ se rozumí jednostranný úkon zákazníka (návrh smlouvy) učiněný vůči dodavateli s cílem obdržet od dodavatele konkrétní předmět plnění.

Objednávka přitom zpravidla obsahuje:

– obchodní firmu, příp. jméno a příjmení nebo název zákazníka; označení obchodní firmy dodavatele, sídlo dodavatele; bydliště nebo místo podnikání u zákazníka – fyzické osoby, sídlo – u zákazníka – právnické osoby,
– IČO zákazníka a jeho DIČ je-li registrován jako plátce DPH; IČO a DIČ dodavatele; 
– označení /druh/ předmětu plnění, jeho cenu, popř. způsob jakým se cena stanoví, množství a případně jakost,
– místo plnění, příp. osobu určenou pro převzetí předmětu plnění,
– datum a popř. čas dodání předmětu plnění,
– dodací a fakturační adresu, jsou-li odlišné od bydliště, místa podnikání nebo sídla zákazníka,
– bankovní spojení a číslo účtu zákazníka,
– telefonické, faxové a příp. emailové spojení,
– datum vystavení a podpis osoby pracovníka zákazníka oprávněného k odeslání objednávky.

„Smlouva“ je uzavřena okamžikem, kdy je objednávka zákazníka  písemně potvrzena ze strany dodavatele, nedílnou součástí každé jednotlivé smlouvy jsou tyto VOP.

„Potvrzením objednávky“ se rozumí jednostranný úkon dodavatele učiněný vůči zákazníkovi s cílem potvrdit uzavření a realizaci smlouvy a popř. upřesnit datum plnění.

“Spolupracující osoba“ představuje třetí subjekt, jehož prostřednictvím je dodavatel oprávněn plnit předmět smlouvy. Konkrétně se jedná o společnost Energo Průmyslové Stavby s.r.o., IČ 25445464, se sídlem Kamýcká 1777/31, Předměstí, 412 01 Litoměřice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18641.

3. Převoditelnost práv a závazků 
3.1. Zákazník není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu dodavatele, převést svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto VOP na třetí osoby. Dodavatel neposkytuje souhlas s postoupením jakékoli smlouvy.
3.2. Dodavatel je oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto VOP na třetí osobu. Zákazník výslovně souhlasí s postoupením jakékoli smlouvy s ním uzavřené. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části služby třetí osobu, zákazníkovi však odpovídá ve stejném rozsahu jako by plnil sám.

4. Uzavření smlouvy
4.1. Dodávky předmětu plnění se uskuteční na základě písemné nebo faxové objednávky zákazníka- kupujícího a jejího potvrzení dodavatelem – prodávajícím. 
4.2. V případě akceptace objednávky zašle dodavatel (faxem /poštou) zákazníkovi písemné potvrzení objednávky. 
4.3. Potvrzením objednávky ze strany dodavatele- prodávajícího vzniká mezi stranami závazný vztah v rozsahu objednaného a potvrzeného předmětu plnění za podmínek dohodnutých v těchto VOP. Veškeré dodatky, výhrady, omezení či jiné změny, kterými zákazník chce doplňovat již potvrzenou objednávku, jsou považovány za novou objednávku, která musí být dodavatelem následně písemně akceptována, jinak smlouva nevznikne. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.
4.4. Zákazník je povinen zajistit, aby za jeho osobu podepsala objednávku zboží  u dodavatele pouze osoba oprávněná k uzavření smlouvy s dodavatelem, jinak dodavateli odpovídá za škodu.
4.5. Dodavatel si vyhrazuje právo uskutečňovat i částečné dodávky. Zákazník je povinen tyto částečné dodávky přijmout a uhradit za ně kupní cenu.
4.6. Dodavatel je oprávněn splnit předmět smlouvy prostřednictvím spolupracující osoby, což zákazník bere na vědomí a s touto skutečností souhlasí.

5. Změna nebo zrušení smlouvy zákazníkem
5.1. Po potvrzení objednávky ze strany dodavatele, tzn. po uzavření smlouvy, je zákazník oprávněn změnu či zrušení smlouvy projednat s dodavatelem.
5.2. Dodavatel je oprávněn změnu či zrušení smlouvy odmítnout, v tomto případě pak nadále trvá původní smlouva, pokud se nedohodne jinak.

6. Jakost a provedení předmětu plnění
Dodavatel, není-li dohodnuto jinak, dodává předmět plnění v jakosti a provedení odpovídající účelu, k němuž se předmět plnění obvykle používá. Jakékoliv specifické požadavky na předmět plnění je proto zákazník povinen sdělit do doby potvrzení objednávky – uzavření smlouvy.

Pokud se jedná o nákup dle vzorku, vždy rozhoduje jakost a provedení vzorku, který je zákazník povinen si bez zbytečného odkladu prohlédnout.

7. Cena
7.1. Cena, pokud není dohodnuta ve smlouvě jinak, se řídí platným ceníkem dodavatele. Ceny uvedené v ceníku dodavatele, jakož i ústní a telefonické informace o cenách, jsou pouze informativní, ze strany dodavatele až do okamžiku uzavření smlouvy jsou nezávazné a zákazníkem nevymahatelné. 
7.2. Cenu dodavatel v nabídce uvádí v CZK nebo v EUR s tím, že pokud je uváděna v EUR, pro přepočet na CZK se použije aktuální denní kurz Komerční banky, a.s. devize prodej.
7.3. Cena je uváděna bez daně z přidané hodnoty.

8. Platební podmínky
8.1. Standardní platební podmínka poskytovaná dodavatelem je platba po dodání předmětu plnění se splatností ceny do 14 kalendářních dnů ode dne ode dne doručení faktury. 

Obecně se při pochybnostech má za to, že faktura je doručena zákazníkovi do 3 dnů po jejím odeslání na jeho adresu.

8.2. Na návrh zákazníka lze ve smlouvě dohodnout odlišné platební podmínky.
8.3. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat zaplacení ceny nebo její zálohy za předmět plnění předem.
8.4. Nárok na náhradu škody způsobené prodlením se splněním peněžitého závazku ani nárok na úrok z prodlení není vyúčtováním a zaplacením smluvní pokuty dotčen.
8.5. Datum zdanitelného plnění se řídí datem plnění předmětu plnění, viz ustanovení bodu 9.3) VOP. 
8.6. Peněžitý závazek zákazníka je splněn dnem připsání dlužné částky na účet dodavatele. 
8.7. Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění závazků vyplývajících mu ze smlouvy, pokud bude zákazník v prodlení s jakoukoli platbou dle smlouvy nebo těchto VOP, a to až do doby připsání dlužné částky na účet dodavatele. Dodavatel není v prodlení, je-li zákazník v prodlení s úhradou dlužné částky.
8.8. Dodavatel je oprávněn z důvodu prodlení zákazníka se zaplacením ceny nebo její části požádat zákazníka o vydání předmětu plnění a předmět plnění od zákazníka odvést, přitom zákazník v této souvislosti je povinen dodavateli sdělit, kde se předmět plnění nachází, umožnit dodavateli vstup k němu a předmět plnění mu vydat. 
8.9. Všechny slevy z ceny budou zákazníkovi poskytnuty pod podmínkou dodržení sjednaných termínů splatnosti. Pokud zákazník bude v prodlení s plněním libovolného peněžitého závazku, ztrácí první den prodlení nárok na všechny dosud poskytnuté slevy z ceny předmětu plnění.
8.10. Ocitne-li se zákazník v prodlení se svým dílčím platebním závazkem, stává se celý zbytek nezaplaceného závazku /ceny předmětu plnění/ okamžitě splatným. 
8.11. Zákazník je povinen uhradit dodavateli všechny odůvodněné výdaje a náklady vynaložené a vzniklé v důsledku zákazníkova jednání nebo opomenutí, kvůli kterému nemohl dodavatel plnit své závazky dle smlouvy nebo těchto VOP. Nárok na náhradu škody převyšující tyto výdaje zůstává nedotčen.
8.12. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu nelze použít směnku.

8a. Zajišťovací instituty platby
8a.1 Zákazník prohlašuje v souladu s § 630 občanského zákoníku, že prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv vzniklých aquina s.r.o. vůči němu z titulu uzavřené smlouvy na dobu 15 let od okamžiku, kdy započne tato doba běžet. Takové prohlášení se vztahuje i na práva vzniklá odstoupením od smlouvy.
8a.2 V případě, že zákazník není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře schopen z jakéhokoliv důvodu provést úhradu ceny nebo její části, je povinen neprodleně, avšak vždy nejpozději před koncem lhůty splatnosti, informovat dodavatele a požádat ho o změnu termínu splatnosti. Neučiní-li tak, či nedojde-li k dohodě o prodloužení termínu splatnosti, je dodavatel oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná pátým dnem po jejím vyúčtování.
8a.3 Smluvní strany se dohodly, že jakákoli škoda se hradí až po jejím vzniku. Tzn., že poškozený nejdříve musí škodu uhradit a teprve poté je možné škodu případně hradit. Nehradí se škoda převyšující smluvní pokutu. Smluvní strany se dohodly, že se nehradí škoda ve výši, která převyšuje cenu dodaného zboží, či služeb.

9. Termín plnění 
9.1. Určení termínu plnění je závislé na dostupnosti předmětu plnění a na provozních možnostech dodavatele. 
9.2. Dodavatel je oprávněn bez jakéhokoli postihu ve výjimečných případech a po předchozím upozornění zákazníka termín plnění uvedený ve smlouvě a či dále upřesněný v potvrzení zakázky –objednávky prodloužit. 
9.3. Pokud není dohodnuta jinak je termín plnění  splněn okamžikem předání a převzetí předmětu plnění přímo zákazníkem, nebo pokud ve smlouvě  dohodne jinak, že termín plnění je splněn dnem, kdy  byl předmět plnění předán prvnímu dopravci k přepravě pro zákazníka. 
9.4. Je-li sjednán osobní odběr zákazníkem anebo jedná-li se o předmět plnění, vyžadující instalaci předmětu plnění u zákazníka, je za splnění termínu plnění považováno též písemné sdělení dodavatele, že předmět plnění je připraven k předání, resp. že dodavatel je připraven k neodkladné instalaci předmětu plnění. Nepřevzetí předmětu plnění či neumožnění instalace zákazníkem nemá vliv na řádné splnění termínu plnění ze strany dodavatele.

10. Místo plnění
10.1. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, je místem plnění místo uvedené v označení zákazníka.
10.2. Náklady spojené s dodáním předmětu plnění platí zákazník, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.

11. Předání a převzetí předmětu plnění
11.1. Zákazník je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat množství a druh předmětu plnění. 
11.2. Zjistí-li zákazník nesoulad s dodacím listem, přepravním listem, předávacím protokolem, náložným listem nebo jiným obdobným dokumentem (dále jen „dodacím listem“), popř. zjistí-li zjevné poškození obalu nebo samotného předmětu plnění, je povinen tuto skutečnost písemně uvést na dodacím listu a současně tuto skutečnost neprodleně oznámit dodavateli nebo doručiteli zásilky.
11.3. Při zjištění rozdílu v množství, druhu nebo jakosti předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je zákazník povinen podat dodavateli písemnou reklamaci do 2 pracovních dnů od jeho převzetí. Na pozdější reklamace nemá dodavatel povinnost brát zřetel s tím, že pokud nebude dohodnuto písemně jinak, později uplatněná reklamace dodavatele nezavazuje.
11.4. Zákazník se zavazuje, že zajistí převzetí předmětu plnění dle pokynů dodavatele, pokud budou takové pokyny dodavatelem vydány, a že nezmění ani neodstraní žádné štítky, nápisy ani žádná jiná označení, která na předmětu plnění umístil dodavatel nebo výrobce.

12. Vlastnické právo 
12.1. Až do okamžiku úplného zaplacení ceny včetně DPH je předmět plnění ve vlastnictví dodavatele (tzv. výhrada vlastnictví dle § 2132 občanského zákoníku) a to i v případě, že bude začleněn do systému, který je majetkem zákazníka. 
12.2. Zákazník je oprávněn předmět plnění, jehož cena není plně zaplacena, zpracovat, upravit nebo spojit ho s jinými věcmi. Při zpracování, úpravě nebo spojení s jinými věcmi, které nejsou vlastnictvím dodavatele, se dodavatel stává, a to až do okamžiku úplného zaplacení ceny předmětu plnění, spoluvlastníkem nové věci ve výši podílu vyplývajícího z poměru hodnoty upraveného, zpracovaného nebo spojeného předmětu plnění k hodnotě nové věci. 
12.3. Je-li předmět plnění, jehož cena nebyla zákazníkem dosud plně zaplacena, spojen s movitými nebo nemovitými věcmi, zákazník z důvodu zajištění zaplacení ceny je povinen neprodleně postoupit dodavateli všechny své pohledávky společně s jejich příslušenstvím a se všemi vedlejšími právy, které mu přísluší jako úhrada za toto spojení. Pro výši postoupených pohledávek platí odpovídajícím způsobem ustanovení bodu 12.2 věta druhá těchto VOP. 
12.4. Zákazník není oprávněn k žádnému jinému nakládání s předmětem plnění, jehož cena není plně zaplacena, zejména ne k jeho zastavení apod. Dání zboží do zástavy nebo zajišťovací převedení vlastnictví ke zboží ve prospěch třetí osoby je bez souhlasu dodavatele vyloučeno.
12.5. Zákazník je povinen dodavateli neprodleně oznámit poškozování práv k předmětu plnění třetí osobou
12.6. Vyměněné díly se stávají bez dalšího vlastnictvím prodejce.


13. Uvedení předmětu plnění do provozu
13.1. Vyžaduje-li předmět plnění instalaci u zákazníka a je-li tato instalace součástí smlouvy, bude instalace provedena dle podmínek uvedených ve smlouvě. Pokud není instalace předmětu plnění součástí smlouvy, zajistí si instalaci předmětu plnění zákazník na vlastní náklady. 
13.2. Zákazník je povinen zajistit vhodné prostředí pro instalaci předmětu plnění dle pokynů výrobce nebo dodavatele. 
13.3. Pokud se dodavatel ve smlouvě zavázal instalovat předmět plnění u zákazníka a pokud je nezbytné z důvodu řádné instalace předmětu plnění odstranit nebo jinak odpojit jiné zařízení zákazníka, je zákazník povinen toto odstranění nebo odpojení umožnit, přitom je povinen zajistit všechny potřebné souhlasy pro toto odstranění nebo odpojení zařízení, a dále je povinen poskytnout dodavateli potřebnou součinnost. 
13.4. Zákazník je povinen z důvodu instalace předmětu plnění zajistit volný přístup pracovníkům dodavatele, příp. jeho zmocněnci do prostor instalace předmětu plnění a vytvořit jim nezbytné podmínky pro instalaci předmětu plnění. 
13.5. Pokud zákazník v dohodnutém termínu nezajistí podmínky pro řádnou instalaci předmětu plnění, je dodavatel oprávněn vyúčtovat zákazníkovi veškeré náklady, které mu v této souvislosti vzniknou.
13.6. Instalace u zákazníka bude dodavatel standardně provádět, pokud se se zákazníkem nedohodnou jinak, v pracovních dnech. Bude-li zákazník požadovat instalaci předmětu plnění  mimo pracovní dny (sobota, neděle a svátky), je dodavatel oprávněn účtovat zákazníkovi náklady spojené s prací mimo pracovní dny.
13.7. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, dodavatel neručí za vhodnost předmětu plnění k určitému účelu použití, ani za jeho kompatibilnost s již existujícím zařízením zákazníka.
13.8. Cena za instalaci je smluvní a bude, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodne jinak, součástí smlouvy.
13.9. Nemožnost provést instalaci způsobem, který nebyl ujednán ve smlouvě, není ze strany zákazníka důvodem pro odstoupení od smlouvy.

14. Záruka za jakost předmětu plnění
14.1. Dodavatel odpovídá za jakost předmětu plnění po dobu dvanácti měsíců, pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak. Pokud se liší délka záruční lhůty poskytnutá výrobcem od délky záruční lhůty uvedené ve smlouvě, platí ujednání uvedené ve smlouvě. Pokud se liší délka záruční lhůty poskytnutá výrobcem od délky záruční lhůty uvedené v těchto VOP a pokud nebude záruční doba upravena ve smlouvě, platí ujednání uvedené v těchto VOP.
14.2. Záruční lhůta počne běžet dnem převzetí předmětu plnění zákazníkem.
14.3. Dodavatel v rámci poskytnuté záruky ručí výhradně za odstranění vady, která činí předmět plnění neupotřebitelným nebo jeho použitelnost je v důsledku výskytu vady velmi značně omezená a která vznikla v důsledku vady použitého materiálu nebo chybou výroby.
14.4. K odstranění vady, pokud se strany ve smlouvě nedohodnou jinak, je dodavatel oprávněn určit osobu, která bude pro zákazníka záruční opravy zboží výhradně provádět /dále jen „poskytovatel záručního servisu“/. Zákazník je povinen určeného poskytovatele záručního servisu akceptovat. 
14.5. Dodavatel nese náklady na záruční opravy, jakož náklady i na náhradní díly dodávané v záruční době ze svého. Náklady na cestovné a ztrátu času techniků dodavatele spojených se záruční opravou nese zákazník, a to ve výši dle ceníku dodavatele, viz článek 16.5. VOP. Na vyměněný náhradní díl poskytuje dodavatel smluvní záruku v délce 12 měsíců od jeho převzetí zákazníkem. Bude-li při servisním úkonu v rámci záručního servisu servisním technikem dodavatele zjištěno, že závada či technický problém je způsoben zanedbáním běžné údržby či neprováděním úkonů dle návodu k obsluze ze strany zákazníka (provozovatele), popř. bude-li závada, či technický problém způsoben externím vlivem, který není zapříčiněn zařízením CERTUSS, na kterém je vykonáván servisní úkon, je dodavatel oprávněn účtovat paušální náhradu ve výši 2.000 Kč za marný technický výkon záručního servisu. Tato paušální náhrada nemá vliv na povinnost zákazníka nahradit dodavateli náklady na cestovné, ztrátu času techniků a skutečné náklady za poskytnuté servisní úkony dle ceníku dodavatele, viz článek 16.5. VOP. 
14.6. Dodavatel je před poskytnutím záruční opravy oprávněn sám nebo prostřednictvím zmocněného poskytovatele záručního servisu prověřit nárok zákazníka na provedení záruční opravy a případně odmítnout záruční opravu u předmětu plnění, který je znehodnocen, pozměněn, nebo poškozen zásahem ze strany zákazníka, jeho pracovníků nebo třetích osob.

14.7. Výše uvedená záruka se nevztahuje:
a) na předmět plnění, který byl po jeho převzetí zákazníkem zpracován, upraven nebo neoddělitelně spojen s jinou věcí,
b) na vady vzniklé v důsledku tzv. vnější příčiny nebo vzniklé opravou provedenou jinou osobou, než poskytovatelem záručního servisu,
c) na vady vzniklé v souvislosti s jeho užitím v rozporu s dodanou dokumentací, ČSN a běžnými zvyklostmi užívání, a na vady vzniklé umístěním předmětu plnění v nevyhovujících podmínkách,
d) na vady vzniklé nesprávnou údržbou, nadměrnou zátěží a přetížením, chybnou montáží zákazníkem nebo třetí osobou, neodbornou opravou, neodborným zásahem, přirozeným opotřebením, nevhodným nebo nedbalým zacházením, působením elektrických, chemických nebo jiných mechanických vlivů, použitím jiného neoriginálního náhradního dílu nebo vzniklých v důsledku jiného vlivu, který není dodavatelem ovlivnitelný,
e) na vady vzniklé z důvodu, že předmět plnění byl instalován do zařízení, které není na současné úrovni odpovídajících technických úprav, nebo na vady vzniklé z důvodu, že na předmětu plnění byly provedeny jiné úpravy než takové, které pro něj stanoví výrobce, dodavatel či poskytovatel záručního servisu.

14.8. Vyměněná vadná část předmětu plnění /vadný díl, součástka/ v době záruční doby se stává vlastnictvím dodavatele.
14.9. Zákazník je povinen poskytnout dodavateli, resp. poskytovateli záručního servisu, potřebný čas a místo pro provedení opravy /odstranění/ vady, jakož i případně potřebný čas pro dodávku a montáž náhradního dílu.
14.10. Zákazník má z titulu neodstranění vady nebo nedodání náhradního dílu a nebo z titulu nepřiměřeného prodlení s odstraněním vady nebo dodáním náhradního dílu právo na slevu z kupní ceny. Přitom o nepřiměřené prodlení se jedná pouze v případě, pokud oprava nebo dodávka náhradního dílu nebyla provedena ani po upozornění a po poskytnutí přiměřené lhůty nebo se definitivně minula účinkem. 
14.11. Jiná práva, než práva uvedená ve smlouvě nebo v těchto VOP, zákazníkovi z titulu přijaté záruky nevznikají.

15. Reklamace
15.1. Projev vady předmětu plnění je zákazník povinen dodavateli nahlásit neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů po jeho zjištění.
15.2. Zákazník je povinen učinit hlášení projevu vady telefonicky, faxem nebo v elektronické podobě na emailovou adresu dodavatele, a neodkladně, nejpozději však do tří pracovních dnů, ho potvrdit doporučeným dopisem.
15.3. Oznámení projevu vady jiným způsobem, než je uvedeno v bodě 15.2) VOP, není považováno za reklamaci, a proto se na ně nevztahují ustanovení uvedené v článku 14) VOP 
15.4. Při hlášení projevu vady je zákazník povinen uvést:
a) řádné označení zákazníka, místo, kde se vadný předmět plnění nachází,
b) jméno pracovníka zákazníka, který nahlašuje vadu a který je současně oprávněn vadu nahlásit, a telefonický kontakt na něj,
c) v písemném potvrzení datum a hodinu nahlášení vady,
d) identifikaci předmětu plnění, na kterém se vada vyskytuje, a to včetně dodacího listu (předávacího protokolu nebo jiného obdobného dokumentu),
e) popis vady a okolností, za kterých se vada projevuje,
f) termín, kdy je možné provést prohlídku nebo opravu.

15.5. Při řešení vady je postupováno dle standardních servisních podmínek dodavatele nebo poskytovatele záručního servisu, pokud není sjednáno jinak.
15.6. Zjistí-li dodavatel nebo poskytovatel záručního servisu, že se nejedná o vadu, na kterou se vztahuje smluvní záruka, nese zákazník veškeré výlohy a náklady spojené s reklamací vady ze svého, a to ve výši platných sazeb dodavatele, resp. poskytovatele záručního servisu. Článek 14. 5. VOP je ve vztahu k tomuto ujednání speciální.

16. Technická podpora
16.1. Dodavatel zákazníkovi zajišťuje po dobu záruční doby prostřednictvím telefonických a osobních konzultací drobnou technickou podporu v případě potřeby. Podmínkou pro poskytnutí technické podpory je schopnost zákazníkem určeného pracovníka provádět základní obsluhu předmětu plnění.
16.2. Technická podpora poskytovaná dodavatelem je určena k zajištění provozuschopnosti předmětu plnění v rozsahu, který odpovídá účelu, pro které byl předmět plnění dodán. 
16.3. Technická podpora je poskytována dodavatelem po celou dobu životnosti dodaného zařízení či technologie. Náklady spojené s poskytováním technické podpory jsou účtovány dle ceníku dodavatele, viz článek 16.5. VOP.
16.4. Nadstandardní podporu v záruční době lze sjednat za úplatu v rámci samostatné Smlouvy o servisu předmětu plnění.
16.5. Ceník poskytovaných technických výkonů společnosti aquina, s.r.o.

Výkon Měrná jednotka Cena za jednotku Kč bez DPH
Jízdné – aquina/jesco – doprava km účtováno tam a zpět km 12,00 Kč
Jízdné – aquina/jesco – nástup na jízdné – paušál (ztráta času)

 50-150 km vzdálenosti

paušál 400,00 Kč
Jízdné – aquina/jesco – nástup na jízdné – paušál (ztráta času)

od 151 km vzdálenosti

paušál 800,00 Kč
Jízdné – certuss – doprava km účtováno tam a zpět km 12,00 Kč
Jízdné – certuss – nástup na jízdné paušál (ztráta času) 

50-150 km vzdálenosti

paušál 400,00 Kč
Jízdné – certuss – nástup na jízdné paušál (ztráta času) 

od 151 km vzdálenosti

paušál 800,00 Kč
Technik – aquina/jesco – běžná započatá servisní hodina hod 560,00 Kč
Technik – aquina/jesco – započatá servisní hodina mimo 

pracovní dny (So, Ne, svátek)

hod 790,00 Kč
Technik specialista – certuss – běžná započatá servisní hodina hod 660,00 Kč
Technik specialista – certuss – započatá servisní hodina mimo

pracovní dny (So, Ne, svátek)

hod 930,00 Kč
Inženýring (sw, projekt, spec. činnost)  hod 800,00 Kč

17. Utajení informací
17.1. Dodavatel a zákazník se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které získají v průběhu činnosti prováděné na základě smlouvy nebo její realizací, jakož i po jejím ukončení. Dále uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se druhé smluvní strany, které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se zavazují zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací účelu smlouvy. 
17.2. Dodavatel a zákazník se zavazují s těmito informacemi zacházet dle § 1730 Občanského zákoníku. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení platnosti smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o vzájemných jednáních nemusí vést záznamy.

17a. Ochrana osobních údajů 
17a. Dodavatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě jednotlivých smluv, nebo ad hoc pro účely plnění jeho právních povinností, zákazníkem, který je fyzickou osobou, poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Informace pro zákazníky související se zpracováním osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu s názvem INFORMACE POSKYTOVANÉ V PŘÍPADĚ, ŽE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZÍSKÁNY OD SUBJEKTU ÚDAJŮ – ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ FYZICKÝCH OSOB dostupném na webových stránkách dodavatele.

18. Odpovědnost za škodu 
18.1. Přechod nebezpečí škody na předmětu plnění se řídí ustanovením občanského zákoníku.
18.2. Po dodání předmětu plnění odpovídá dodavatel za případné škody na předmětu plnění jen za předpokladu, že ke škodě na předmětu plnění dojde v době poskytování záručního servisu a pokud současně bude předmět plnění v držení dodavatele nebo poskytovatele záručního servisu.

Zákazník stvrzuje podpisem na dodacím listě, že předmět plnění-zboží není viditelně poškozen a že si jej řádně prohlédl v souladu s platnými právními předpisy.

18.3. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu předmětu plnění a jeho funkčních vlastností.
18.4. Dodavatel odpovídá zákazníkovi za skutečně vzniklou škodu v souladu s občanským zákoníkem, avšak škoda se hradí jen do výše ceny plnění.
18.5. Dodavatel a zákazník vycházejí shodně z předpokladu, že zákazník sám nejlépe zná svoji firmu, její vnitřní uspořádání, své ekonomické a podnikatelské záměry, cíle a očekávání a má všechny předpoklady a možnost předvídat jakékoli ztráty, ke kterým může v souvislosti s těmito VOP na jeho straně dojít. Smluvní strany vycházejí dále z předpokladu, že zákazník pečlivě zvážil podmínky těchto VOP, včetně všech omezení a výjimek a že jedině zákazník mohl nejlépe popsat a určit potřeby své firmy v souvislosti s předmětem plnění. Zákazník se zavazuje uzavřít takové pojištění, které bude nejvhodnější vzhledem k jeho vědomostem, poměrům a jiným okolnostem týkající se smlouvy, těchto VOP a předmětu plnění. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy dodavatel proto neodpovídá zákazníkovi za jakékoli nepřímé, nahodilé a následné škody, spočívající například v nedosažení očekávaného zisku, ztráty smluv, dat, provozního času nebo ztráty užívání jakéhokoliv zařízení či procesu, nebo za nedosažení předpokládaných výsledků v provozu firmy a nesplnění podnikatelských záměrů.

19. Okolnosti vylučující odpovědnost a trvání smlouvy.
19.1. Odpovědnost dodavatele či zákazníka za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:

a) v důsledku vyšší moci; pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 kalendářních dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající ze smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci.
b) v důsledku zásahu úředních míst země výrobce předmětu plnění, který znemožní stranám splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

19.2. Za vyšší moc strany považují stávku, nepokoje, požár, záplavy, extrémní klimatické podmínky, přírodní katastrofu, teroristický čin, epidemie, pandemie. Za vyšší moc se považují i preventivní opatření orgánu veřejné moci před šířením onemocnění COVID-19. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění plnění od subdodavatelů, to neplatí tehdy, bylo-li zpoždění u subdodavatelů způsobeno taktéž vyšší mocí.
19.3. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

20. Výlučná úprava vzájemných vztahů 
20.1. Veškerá práva a závazky dodavatele a zákazníka ve věci předmětu plnění jsou upraveny výhradně smlouvou a těmito VOP ve znění všech platných dodatků a příloh. Všechny dohody nebo prohlášení, ať písemná nebo ústní, související s předmětem plnění a učiněná před účinností smlouvy či VOP jsou neplatná, nikoho nezavazují a nikdo nemůže na jejich základě vznášet jakékoli nároky.
20.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou prostřednictvím oprávněných zástupců dodavatele a zákazníka.

21. Vzdání se práva
Pokud se dodavatel vzdá určitého práva v případě porušení nebo nedodržení ustanovení smlouvy nebo těchto VOP ze strany zákazníka nebo pokud se zdrží či opomene uplatnit či využít kteréhokoli práva, jež mu podle smlouvy nebo těchto VOP náleží nebo náležet může, nesmí být takový úkon považován nebo uplatňován jako precedens do budoucna pro jakýkoli další případ ani nelze považovat takové jednání za vzdání se jakéhokoli nároku, práva či výsady jednou pro vždy.

22. Doručování písemností 
22.1. Veškeré oznámení a komunikace související se smlouvou a těmito VOP (dále jen „oznámení“) musí být písemná a musí být předána osobně nebo zaslána poštou s předplaceným poštovným nebo faxem či elektronickou poštou, a to do sídla dodavatele nebo zákazníka nebo na jinou v budoucnu smluvními stranami výslovně sjednanou adresu. 
22.2. Veškerá oznámení zaslaná prostřednictvím  pošty se považují za doručená a přijatá buď v okamžiku skutečného doručení nebo třetím dnem po jejich podání k přepravě, a to podle toho, ke které skutečnosti dojde dříve. 
22.3. Oznámení zaslaná faxem nebo elektronickou poštou se považují za doručená v okamžiku obdržení příslušného potvrzení o provedeném přenosu. 

23. Ukončení smlouvy 
Smlouva může být ukončena písemnou dohodou dodavatele a zákazníka nebo odstoupením od smlouvy s okamžitým účinkem, který nastane doručením projevu vůle druhé straně, z těchto důvodů:

a) na straně zákazníka
– bude v prodlení s plněním peněžitého závazku déle než 30 dnů od data splatnosti,

– užívá předmět plnění v rozporu se smlouvou a těmito VOP,

– vstoupí do likvidace anebo bude na jeho majetek podán návrh na prohlášení konkursu a nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs nebo bude zamítnut návrh na prohlášení konkursu z důvodu, že majetek zákazníka nepostačuje ani k úhradě nákladů konkursu,

– jiným způsobem poruší VOP.

b) na straně dodavatele
– po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení bodu 9.2) těchto stanov nedodá předmět plnění ani následně po písemném upozornění a po poskytnutí přiměřené lhůty zákazníkem.

24. Rozhodné právo a řešení sporů
24.1. Smlouva a tyto VOP, jakož i vztahy dodavatele a zákazníka výslovně ve smlouvě nebo v těchto VOP neupravené se řídí českým právním řádem, konkrétně se řídí občanským zákoníkem České republiky a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky, přičemž kolizní normy se neužijí. 
24.2. Dodavatel a zákazník se zavazují řešit případné spory smírnou cestou.
Pro případ, že nedojde ke vzájemné dohodě smluvních stran, se účastníci výslovně dohodli na změně místní příslušnosti soudu prvního stupně (prorogace) tak, že všechny spory, vyplývající z těchto VOP či jednotlivých smluv, nebo v souvislosti s ní vzniklé, se budou v souladu s § 89a OSŘ řešit u věcně příslušného soudu prvního stupně dle sídla dodavatele tj. u Okresního soudu v Prostějově. 

25. Výkladové ustanovení
Stane-li se jakékoli ustanovení smlouvy nebo těchto VOP neplatné nebo neúčinné nebo některé ustanovení chybí, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, zůstává tím platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy nebo těchto VOP nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší  zamyšlenému účelu VOP nebo není-li takového ustanovení práv. předpisu – způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Obě smluvní strany se zavazují, že v takovém případě, uzavřou dodatek ke smlouvě, obsahující nové ustanovení, které bude svým obsahem a smyslem nejbližší ustanovení, které se stalo neplatným nebo neúčinným.

26. Platnost VOP

Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 30. 4. 2024. 

Obecné obchodní podmínky ke stažení